Privacybeleid

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze leden goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u terecht bij het landelijk bestuur via email:
info@nvpl.nl

Artikel 1 Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens:       gegevens die betrekking hebben op een persoon.

Vereniging:      Nederlandse Vereniging Preverbale Logopedie.

Leden:              Leden van de Nederlandse Vereniging Preverbale Logopedie.

Verwerking:     een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Artikel 2 Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van de leden van de Nederlandse Vereniging Preverbale Logopedie.

Artikel 3 Doelen

– Het innen van contributie.
– Het uitnodigen voor de landelijke dag.
– Het aanvragen van accreditatie voor de landelijke dag.
– Het delen van informatie omtrent preverbale logopedie.

Artikel 4 De gegevensverwerking

1. De gegevens worden verzameld op een landelijke ledenlijst.
2. De gegevens zijn per regio bekend bij de regiocoördinatoren.
3. De gegevens worden gedeeld met de financiële administratie van de NVLF, omdat de
NVPL een deel van haar financiële administratie ondergebracht heeft bij de NVLF, en correspondentie naar de leden laat verlopen via de NVLF.
4. De regionale en landelijke ledenlijsten worden niet met andere partijen gedeeld.
5. Je kunt je uitschrijven door een mail te sturen naar info@nvpl.nl De gegevens worden dan per direct van de landelijke lijst afgehaald.

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

– naam + woonplaats
– Adres werk
– Telefoonnummer/ e-mailadres
– Werkveld– KP-nummer
– Lid/ geen lid NVLF

Artikel 6 Rechten

Als lid heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement.
U heeft als lid het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen door u uit te schrijven als lid van de vereniging.

Artikel 7 Bewaartermijn

U gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

Artikel 8 Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De gegevens zijn per regio bekend bij de regiocoördinatoren. De regionale en landelijke ledenlijsten worden niet met derden gedeeld.

Artikel 9 Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Artikel 10 Verantwoordelijke gegevensbescherming

1. De vereniging heeft een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd.
2. De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de vereniging toezicht te houden op de gegevensverwerking en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is daarbij de eerste aanspreekpersoon.

Artikel 11 Wijzigingen

De vereniging kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website informeren.

Artikel 12 Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit per mail,
info@nvpl.nl kenbaar maken. Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.